Stowarzyszenie

Wykonując przeglądy w naszej Stacji wspierasz działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, prowadzoną przez Ochotniczą Straż Pożarną "DRWĘCA".

 
Zgodnie ze statutem celem funkcjonowania naszego stowarzyszenia jest:
 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa,
 • wspomaganie ustawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożeranej w Brodnicy,
 • propagowanie wśród ludności sposobów ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie społeczeństwa o występujących zagrożeniach pożarowych,
 • rozwijanie i kształtowanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,
 • organizowanie dla członków OSP życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji.

Zadania te realizujemy m.in. poprzez:
 • współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, organami administracji publicznej i samorządowej oraz innymi podmiotami,
 • mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
 • popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ratownictwa,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród społeczności lokalnej,
 • prowadzenie podstawowego i doskonalącego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w tym zakresie,
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez promujących kulturę fizyczną,
 • organizowanie innych imprez okolicznościowych związanych z tradycją strażacką.


Wspomagaj strażaków z regionu brodnickiego wykonując przeglądy techniczne swojego pojazdu w naszej Stacji Diagnostycznej.